REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetologicznych świadczonych w Healthy Skin.
 2. Klienci Healthy Skin mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub konsultacji zwanego dalej „Zabiegiem” lub „Konsultacją”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu lub Konsultacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu lub Konsultacji.
 4. Na terenie Healthy Skin, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych.

KLIENCI

 1. Klientem Healthy Skin może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pierwsza wizyta osoby niepełnoletniej odbywa się w towarzystwie rodzica lub opiekuna. Podczas tej wizyty następuje podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonanie czynności związanych z konsultacją i zabiegiem przez rodzica lub opiekuna. W innym wypadku pracownik Healthy Skin jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia. 

KONSULTACJE

 1. Podczas pierwszej konsultacji pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia stan zdrowia Klienta, przebytych lub obecnych choroby, trybu życia, aktywności, alergii, przyjmowanych leków, ogólnego samopoczucia itd. Na podstawie szerokiego wywiadu kosmetolog sporządza indywidualny plan dla konkretnego klienta, w którym znajdują się zalecenia: pielęgnacji domowej z wyszczególnionymi kosmetykami i zaleceniami jak je stosować, plan zabiegowy biorący pod uwagę cenę danego zabiegu, odstępy czasowe między zabiegami, sugestie suplementacyjne, sugestie żywieniowe, inne sugestie dotyczące np. wizyty u konkretnego specjalisty oraz ścieżkę możliwości diagnostycznych danego problemu (listę badań).
 2. Plan pielęgnacyjny zostaje wysłany do 14 dni od dnia konsultacji i jest sporządzony na okres 3 miesięcy.
 3. 14 dni od momentu rozpoczęcia realizacji planu jak i po każdy zakończonym miesiącu współpracy Klient ma obowiązek przesłać raport, którego schemat zostanie dołączony do Planu pielęgnacyjnego.
 4. W przypadku braku raportowania podjętych działań na czas lub całkowity brak raportowania współpraca zostaje uznana za zakończoną.
 5. Biorąc pod uwagę informacje zebrane podczas pierwszej Konsultacji ustalona zostaje ścieżka możliwości diagnostycznych, która jest nieodłącznym elementem współpracy. Czas przesłanie wyników badań do Healthy Skin to maksymalnie 30 dni od dnia konsultacji. Analiza przesłanych do Healthy Skin wyników jest wykonywana w ramach usługi Konsultacji, nie później niż w dniu zakończenia okresu 3 miesięcy od konsultacji.
 6. Brak wykonanych badań na czas lub nie wykonanie ich wcale wiąże się z brakiem skuteczności prowadzonych terapii oraz długofalowych zmian w poprawie kondycji skóry. Zaniedbanie tej kwestii jest równoznaczne z akceptacją i pełną świadomością braku kompletności terapii oraz jej skuteczności.
 7. W ciągu pierwszego miesiąca od konsultacji Klient ma prawo do zadawania pytań, które dotyczą przesłanego planu. Healthy Skin w tym czasie rozwiewa wszelkie niejasności i wątpliwości.
 8. Po rozpoczęciu stosowania planu możliwe jest pogorszenie kondycji skóry. Mogą pojawić się w szczególności wypryski, zaczerwienienie, szczypanie, pieczenie, nadwrażliwość. Taki stan skóry może się utrzymywać do 14 dni i jest związany z wprowadzeniem zmian w pielęgnacji – nie jest to powód do przerwania terapii. Każdą niepokojący dla Klienta sytuację należy zgłosić niezwłocznie do Healthy Skin mailowo w formie tekstowej i fotograficznej oraz uwzględnić podczas raportu.
 9. Po realizacji planu ustalonego podczas pierwszej konsultacji na okres 3 miesięcy następuje podsumowanie tego okresu, analiza aktualnych potrzeb skóry oraz aktualizacja planu i rozpoczęcie kolejnego okresu współpracy. Odbywa się to podczas kolejnej konsultacji w gabinecie lub podczas konsultacji online.
 10. Przesyłany plan pielęgnacyjny stanowi jedynie sugerowany opis etapów pielęgnacji i proponowanych kosmetyków. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zaproponowanych kosmetyków ani za wywołane przez nie skutki uboczne, reakcje alergiczne i inne działania niepożądane. Usługobiorca zobowiązany jest przed rozpoczęciem używania każdego produktu wykonać próbę uczuleniową i zapoznać się z ulotką dołączoną do tego produktu oraz zastosować się do informacji w niej zawartych.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Na podstawie szerokiego wywiadu kosmetolog sporządza indywidualny plan dla konkretnego klienta, w którym znajdują się zalecenia pielęgnacji domowej, plan zabiegowy, sugestie suplementacyjne i inne sugestie dotyczące np. wizyty u konkretnego specjalisty. 
 2. Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku każdego zabiegu Pracownik  odbiera w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz ma prawo odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Przekazane Klientowi w ramach konsultacji treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do jego użytku osobistego związanego z korzystaniem z Usługi. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub wykorzystanie inne niż na własny użytek wskazanych treści jest niedozwolone.
 9. Usługa nie stanowi świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711),

ZASADY REZERWACJI ORAZ WYKONANIA USŁUGI

 1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy dodać do koszyka odpowiednią usługę na stronie sklep/angelikapierucka.pl a następnie dokonując rezerwacji online w udostępnionym kalendarzu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 2. Klient otrzymuje sms z przypomnieniem o zabiegu na wskazany numer oraz adres email.
 3. Healthy Skin dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Healthy Skin, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny termin.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta (więcej niż 3 razy) w terminie krótszym niż 24 h przed planowaną wizytą albo niestawienia się na umówioną wizytę (1 raz ) bez odwołania wizyty, Healthy Skin może odmówić świadczenia usługi.
 5. Usługa Kontynuacja Współpracy jest dostępna wyłącznie dla Usługobiorców, którzy uprzednio skorzystali z konsultacji kosmetologicznej online lub stacjonarnie. Klienci, którzy wykupią usługę Kontynuacja Współpracy, a nie skorzystali wcześniej z konsultacji kosmetologicznej, żeby móc z niej skorzystać zobowiązani są do wykupienia konsultacji kosmetologicznej.

SPÓŹNIENIA

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Healthy Skin Klient powinien stawić się w recepcji na ok. 5-10 min przed zabiegiem czy konsultacją, w celu przygotowania się do zabiegu, m.in. uzupełnienia kwestionariusza, skorzystania z toalety itd. W czasie trwania pandemii proszę jednak o punktualne przybycie do Healthy Skin.
 2. W przypadku spóźnienie powyżej 15 min Healthy Skin ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu lub przeprowadzenia Konsultacji. 
 3. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

PŁATNOŚĆ

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Internecie pod adresem https://angelikapierucka.pl/zabiegi-na-twarz-cennik/
 2. W Healthy Skin udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata na nr rachunku bankowego, blik.
 3. Healthy Skin zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji cenowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Healthy Skin Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są dorośli pod opieką, których aktualnie przebywają.
 2. Healthy Skin ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Healthy Skin nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Healthy Skin  poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Healthy Skin ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu, zaleceń pozabiegowych lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, ukrycie pewnych rzeczy, podanie niekompletnych informacji skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Healthy Skin.
 5. Healthy Skin nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Healthy Skin w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Healthy Skin lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@healthyskin.wroclaw.pl Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Healthy Skin dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, Healthy Skin może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 7 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Healthy Skin zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie oraz w trakcie zapisu na newsletter. Są one dostępne również tutaj.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Healthy Skin.
 2. Healthy Skin zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania.  Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.06.2019r.
Aktualizacja : 09.06.2022r.