Regulamin konsultacji kosmetologicznych online

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usługi konsultacji kosmetologicznych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
a) Usługodawca – Healthy Skin Angelika Pierucka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 666e, 53-504 Wrocław, NIP:8952206440,
b) Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
c) Usługa – Konsultacja Kosmetologiczna lub Kontynuacja Współpracy świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy:

  • Konsultacja Kosmetologiczna – Usługa konsultacji kosmetologicznej polegająca na udzielaniu konsultacji z zakresu kosmetologii na podstawie przekazanych informacji, opisów oraz załączonych zdjęć oraz na trwającym trzy miesiące stałym kontakcie Usługobiorcy z Usługodawcą polegającym na wymianie informacji odnośnie efektów i skuteczności zaproponowanych zmian w pielęgnacji, wprowadzonych i wyeliminowanych produktów kosmetycznych, przeprowadzonych zabiegów kosmetologicznych. Usługa nie stanowi świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711), Termin trzech miesięcy liczony jest od dnia otrzymania przez Usługodawcę wypełnionego przez Usługobiorcę formularza.
  • Kontynuacja Współpracy – Usługa kontynuacji współpracy polegająca na udzielaniu konsultacji z zakresu kosmetologii na podstawie przekazanych informacji, opisów oraz załączonych zdjęć oraz na trwającym trzy miesiące stałym kontakcie Usługobiorcy z Usługodawcą polegającym na wymianie informacji odnośnie efektów i skuteczności zaproponowanych zmian w pielęgnacji, wprowadzonych i wyeliminowanych produktów kosmetycznych, przeprowadzonych zabiegów kosmetologicznych. Usługa jest dostępna wyłącznie dla Usługobiorców, którzy uprzednio skorzystali z Konsultacji Kosmetologicznej>. Usługa ma na celu pomoc Usługobiorcy w utrzymaniu efektów osiągniętych w zakresie poprawy stanu skóry dzięki konsultacjom kosmetologicznym oraz polepszeniu dotychczasowych rezultatów w tym zakresie. Usługa nie stanowi świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711), Termin trzech miesięcy liczony jest od dnia otrzymania przez Usługodawcę wypełnionego przez Usługobiorcę formularza. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które nie korzystały wcześniej z Konsultacji Kosmetologicznej.

d) Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II. Charakterystyka Usługi:

A) Konsultacja Kosmetologiczna
1. Usługobiorca, chcąc skorzystać z Usługi, musi kliknąć link znajdujący się pod adresem: sklep/angelikapierucka.pl/holistyczna-konsultacja-kosmetologiczna-stacjonarna dodając tym samym produkt w postaci usługi do koszyka zakupów oraz dokonać płatności. Po otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę Usługobiorca otrzymuje na podany adres email formularz kontaktowy, który musi wypełnić w celu otrzymania usługi. Oraz dostęp do kalendarza, gdzie Usługobiorca wybierze dogodny dla siebie termin konsultacji. W formularzu Usługobiorca zobowiązany jest przekazać następujące dane: imię, wiek, adres e-mail, informacje na temat typu skóry, opis pielęgnacji dotychczasowej,informacje na temat problemu, nad którym chce pracować.Dodatkowo Usługobiorca załącza zdjęcia twarzy.
2. W terminie 14 dni od konusltacji Usłgodawaca prześle na podany adres email w formularzu plan pielęgnacyjny, w którym będą zawarte konkretne kosmetyki ujęte w rutynę poranną i wieczorną z instrukcją stosowania, wskazania odnośnie stylu życia, sugestia odnośnie badań.
3. Przekazane Usługobiorcy w ramach konsultacji treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do jego użytku osobistego związanego z korzystaniem z Usługi. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub wykorzystanie inne niż na własny użytek wskazanych treści jest niedozwolone.
4. Usługobiorca, dokonując zapłaty za usługę, zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Umowa o świadczenie Usługi obowiązuje przez czas niezbędny do jej wykonania tj. wykonania Usługi.
6. Usługa jest płatna.
7. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny, chyba że Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w takim wypadku konsument nie może odstąpić od umowy. Usługobiorca wyraźnie informuje Usługodawcę, zaznaczając w koszyku odpowiedni checkbox, czy chce wykonania Usługi w pełni, niezwłocznie, tracąc tym samym prawo do odstąpienia od umowy czy chce wykonania usługi dopiero po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zachowując prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
8. Usługobiorca może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres email Usługodawcy kontakt@healthyskin.wroclw.pl.
9. Usługobiorca, zawierając umowę o świadczenie Usług, jednocześnie oświadcza, że jest pełnoletni i ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość tego oświadczenia.
10. Ważność usługi od dnia zakupienia wynosi 3 miesiące. Po tym czasie jeżeli nie zostanie wykorzystana zostaje uznana za zrealizowaną bez możliwości zwrotu środków.

B) Kontynuacja Współpracy
1. Usługobiorca, chcąc skorzystać z Usługi, musi kliknąć link znajdujący się pod adresem: sklep/angelikapierucka.pl/holistyczna-konsultacja-kosmetologiczna-kontynuacja dodając tym samym produkt w postaci usługi do koszyka zakupów oraz dokonać płatności. Po otrzymaniu i zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę Usługobiorca otrzymuje na podany adres email dostęp do kalendarza, gdzie Usługobiorca wybierze dogodny dla siebie termin konsultacji.
2. W wybranym terminie Usługodawca analizuje obecny stan skóry, a następnie wprowadza aktualizację planu pielęgnacyjnego, który zostanie wysłany do 14 dni roboczych od dnia konsultacji.
3. Przekazane Usługobiorcy w ramach konsultacji treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do jego użytku osobistego związanego z korzystaniem z Usługi. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub wykorzystanie inne niż na własny użytek wskazanych treści jest niedozwolone.
4. Usługobiorca, dokonując zapłaty za usługę, zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Umowa o świadczenie Usługi obowiązuje przez czas niezbędny do jej wykonania tj. wykonania Usługi.
6. Usługa jest płatna.
7. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny, chyba że Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w takim wypadku konsument nie może odstąpić od umowy. Usługobiorca wyraźnie informuje Usługodawcę, zaznaczając w koszyku odpowiedni checkbox, czy chce wykonania Usługi w pełni, niezwłocznie, tracąc tym samym prawo do odstąpienia od umowy czy chce wykonania usługi dopiero po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zachowując prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
8. Usługobiorca może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres email Usługodawcy kontakt@healthyskin.wroclaw.pl.
9. Usługobiorca, zawierając umowę o świadczenie Usług, jednocześnie oświadcza, że jest pełnoletni i ponosi pełną odpowiedzialność prawną za prawdziwość tego oświadczenia.
10. Usługa Kontynuacja Współpracy jest dostępna wyłącznie dla Usługobiorców, którzy uprzednio skorzystali z Konsultacji Kosmetologicznej. Usługobiorcy, którzy wykupią usługę Kontynuacja Współpracy, a nie skorzystali wcześniej z Konsultacji Kosmetologicznej, żeby móc z niej skorzystać zobowiązani są do wykupienia Konsultacji Kosmetologicznej.
11. Ważność usługi od dnia zakupienia wynosi 3 miesiące. Po tym czasie jeżeli nie zostanie wykorzystana zostaje uznana za zrealizowaną bez możliwości zwrotu środków.

III. Prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego. Ponadto Usługobiorca zobowiązany jest do nie nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługobiorca podczas procesu zamawiania Usługi podaje swoje prawdziwe oraz aktualne dane. W przypadku zmiany danych, o ile jeszcze nie wykonano Usługi Usługobiorca niezwłocznie informuje Usługodawcę wysyłając mu wiadomość e-mail na adres kontakt@healthyskin.wroclaw.pl
4. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy z Usługodawcą celem realizacji Usługi, w szczególności do podania zgodnych z prawdą, precyzyjnych i kompletnych informacji w formularzu i podczas konusltacji.
5. Usługobiorca wyraża zgodę na kontakt na podany przez siebie adres mailowy.
6. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia rzetelnej i fachowej porady kosmetologicznej jedynie na podstawie przekazanych przez Usługobiorcę informacji i zdjęć.
7. Zważywszy, że Usługodawca nie ma możliwości dokonania bezpośredniej analizy stanu skóry Usługobiorcy oraz polegać może jedynie na informacjach przekazanych przez Usługobiorcę w szczególności odnośnie dotychczasowej pielęgnacji oraz stanu zdrowia odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w sytuacji umyślnego lub nieumyślnego zatajenia informacji, podania informacji niepełnych lub niezgodnych z prawdą.
8. Przesyłany Usługobiorcy plan pielęgnacyjny stanowi jedynie sugerowany opis etapów pielęgnacji i proponowanych kosmetyków. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zaproponowanych kosmetyków ani za wywołane przez nie skutki uboczne, reakcje alergiczne i inne działania niepożądane. Usługobiorca zobowiązany jest przed rozpoczęciem używania każdego produktu wykonać próbę uczuleniową i zapoznać się z ulotką dołączoną do tego produktu oraz zastosować się do informacji w niej zawartych.
9. Usługodawca, w przypadkach szczególnych, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac służących przywróceniu bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub niewłaściwe funkcjonowanie systemu, obniżenie jakości spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, z których korzysta Usługobiorca.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Usługodawca ustali, że Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub Usługobiorca w jakikolwiek sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim danych autoryzujących ich dostęp do Usług lub nieodpowiedniego zabezpieczenia tych danych, a także innych haseł, które Usługobiorca winien zachować w poufności.

IV. Warunki techniczne oraz zagrożenia

1. Celem skorzystania z Usługi, Usługobiorca winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
a) dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail)
c) zainstalowana przeglądarka internetowa Opera, Firefox, Chrome, Safari.
2. Usługodawca zastrzega, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet, która jest niezbędna celem skorzystania z Usługi istnieje ryzyko, które Usługobiorca akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Dlatego też, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca we własnym zakresie zabezpieczył swoje urządzenie, w szczególności poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu, ochronę danych służących do uwierzytelniania dostępu do poczty email, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci WiFi.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w związku ze świadczeniem Usług.
2. Reklamacje winny być składane w formie e-mail na adres: kontakt@healthyskin.wroclaw.pl
3. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, nie później niż 2 lata od wykonania Usługi.
4. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą jej złożenia, datę jego wystąpienia oraz dane identyfikujące Usługobiorcę umożliwiające przedstawienie mu odpowiedzi na reklamację (w tym adres kontaktowy).
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest za pośrednictwem adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
7. Usługodawca zastrzega, że reklamacje nie zawierające informacji określonych w pkt 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

VI. Płatności

1. Zapłaty za usługę można dokonać przelewem on-line. W tym celu na stronie płatności należy wybrać opcję „Przelew on-line”. Spowoduje to przekierowanie na odpowiednią stronę i wyświetlenie się listy banków. Klikając nazwę swojego banku, Usługobiorca przejdzie na jego stronę internetową. Następnie należy się zalogować przy pomocy swoich identyfikatorów bankowych i wykonać przelew.

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.06.2022 r.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy, przy czym zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorców – do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.
3. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, zaleceń, orzeczeń, interpretacji, wyroków, nakazów lub zakazów uprawnionych władz publicznych odnoszących się do Usług,
  • zmiana (w tym dodanie) Usług,
  • zmiana danych Organizatora,
  • przeciwdziałanie nadużyciom,
  • konieczność sprostowania błędów pisarskich lub skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości, które zostaną wykryte w Regulaminie,
  • wprowadzenie nowych platform lub narzędzi, świadczenia Usług,
  • zmiany w zakresie procedur w tym rezerwacji lub świadczenia Usług.

4. Usługodawca za każdym razem poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich podania do wiadomości.
5. Regulamin wraz z załącznikami jest na stałe dostępny nieodpłatnie pod adresem https://sklep.angelikapierucka.pl w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
6. We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail na adres kontakt@healthyskin.wroclaw.pl
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
8. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Usługi rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
9. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.